Personvern og bruk av cookies

Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis Kartverket behandlar personopplysningar og informasjon om besøkjande som blir samla inn via geonorge.no.

Det kjem ei ny personopplysningslov basert på ei EU-forordning (GDPR) som truleg vil vere i kraft i Noreg i løpet av juli 2018. Nedanfor er det difor både vist til nogjeldande lov (personopplysningslova)  og ny personopplysningslov (forkorta GDPR).

§ 18 i personopplysningslova (artikkel 15 i GDPR) gir alle som ber om det, rett til å vite kva ein behandlingsansvarleg gjer med personopplysningar. Behandlingsansvarleg i Kartverket er kartverkssjefen eller den som har fått tildelt fullmakt frå kartverkssjefen. Hjå Datatilsynet kan du lese meir om rettane dine.

Som hovudregel har du rett til å få vite kva som er registrert om deg, og du kan be om utfyllande opplysningar på nokre område:

  • Namn og adresse på behandlingsansvarleg
  • Kven som har ansvar dagleg for pliktene som behandlingsansvarleg
  • Kva slags personopplysningar som blir behandla
  • Målet med behandlinga
  • Kor opplysningane er henta
  • Kven personopplysningane eventuelt blir utlevert til
  • Kor lenge opplysningane blir lagra
  • Retten til å krevje endringar eller sletting
  • Retten til å klage til ei tilsynsstyresmakt

Når du kontaktar oss og ber om informasjon, skal den behandlingsansvarlege svare utan ugrunna opphald. Viss du ønsker det, kan du be om å få svaret skriftleg. Den behandlingsansvarlege kan vise til stader der informasjonen allereie er offentleg tilgjengeleg. Ein del av spørsmåla blir det gitt svar på i denne erklæringa.

Bruk av Geonorges informasjon

Alle våre brukarar og samarbeidspartnarar er sjølv behandlingsansvarlege for informasjonen dei får frå Geonorge. Det gjeld brukarar av kartdata og eigedomsdata såvel som kommunar og Noreg digitalt-partar.

Leverandørar av tenester og system er også sjølv behandlingsansvarlege for sine system, også når dei behandlar personinformasjon mottatt frå Geonorge.

Kommunikasjon med Geonorge

Hovudregelen i offentleglova er at saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov. Ein kontakt eller førespurnad til Geonorge vil difor også kunne vere offentleg, enten det skjer gjennom brev, telefaks, skjema, e-post eller chat.

Etter arkivlova § 6 jf § 1 pliktar Geonorge å arkivere all kommunikasjon som har monaleg kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. For retting og sletting av slik informasjon gjeld reglane i arkivlova.

Vi fører ein offentleg journal over all utgåande og innkomande korrespondanse som normalt viser namnet til avsendar og mottakar, dato på dokumentet og ei kort oppsummering av dokumentinnhaldet. E-post blir behandla på same måte som innkomne brev. Her kan du lese meir om innsyn hjå Kartverket.

Generelt er ikkje e-post trygt nok til å sende persondata. Vi oppmodar deg difor til ikkje å sende fødselsnummer eller teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e-post.

Personopplysningar og data som du fyller inn i ulike skjema for påmelding, bestilling m.m. til post@norgedigitalt.no, vil ikkje bli brukt til andre føremål. Det blir lagra på serverar og sletta etter fastsette rutinar.

Bruk av nettsidene til Geonorge - informasjonskapslar og samtykke

Ved å hente informasjon og/ eller bruke tenestene på geonorge.no, samtykker du i at det blir plassert informasjonskapslar (cookies) i nettlesaren din, sidan dei fleste nettlesarane er stilt inn slik at dei automatisk godtek informasjonskapslar.

Kapslane hugsar innstillingar og samlar inn statistikk. Dersom du ikkje ønsker at vi nyttar informasjonskapslar, kan du sjå hjå nettvett.no korleis du endrar innstillingane i nettlesaren. Vi gjer merksam på at dette kan føre til at nettsidene ikkje fungerer optimalt.

Geonorge ønsker at du raskast mogleg skal finne det du leiter etter. For å lage ein brukarretta nettstad, nyttar vi verktøyet Google Analytics til å analysere brukarmønsteret til dei som besøker nettsida. Dette nyttar informasjonskapslar som registrerer IP-adressa og gir informasjon om korleis brukarane navigerer på nettstaden. Informasjonen frå Google Analytics blir lagra på serverane til Google i USA og blir handsama i tråd med Google sine retningslinjer for personvern .

Ei IP-adresse er definert som ei personopplysning fordi ho kan sporast til ei bestemt maskin og til ein enkeltperson. Difor er det lagt til eit script (kode) som fjernar dei siste sifra frå IP-adressa før informasjonen blir lagra hos Google. Dette gjer at den lagra IP-adressa ikkje kan nyttast til å identifisere ein enkelt brukar.

Fleire av publiseringsløysingane våre nyttar informasjonskapselen ASP.NET_SessionId for å betre lesaropplevinga når du til dømes navigerer mellom ulike sider. Ingen personleg eller identifiserande informasjon blir lagra. Informasjonskapselen blir fjerna frå datamaskina når du lukkar nettlesaren.

Nyheitsbrev

Det er mogleg å abonnere på nyheitsbrev frå Norge digitalt som blir sendt ut via e-post. Felles for alle desse er at e-postadressa og tilhøyrande personopplysningar blir lagra i ein database hjå nyheitsbrev-leverandøren vår Apsis. Informasjonen blir ikkje nytta til andre føremål enn å sende nyheitsbrevet til abonnenten. Databasen ligg i Apsis’ skyløysing, som er innanfor EU. Kryptering sikrar at det berre er Kartverket som har tilgang til opplysningane. Når du seier opp abonnementet, blir alle opplysningane sletta.

Spørjeundersøkjingar

Geonorge nyttar Enalyzers nettbaserte dataverktøy for å utføre spørjeundersøkjingar. Data som blir innhenta via Enalyzer, blir lagra i Microsofts skyteneste innanfor EU. Alle data er kryptert slik at det berre er Geonorge som har tilgang til dei. I spørjeundersøkjingar der vi lovar anonymitet, vil vi ikkje kunne kople e-postadresse med svar. Eventuelle purringar skjer automatisk utan at vi kan sjå kven purringane går til.

Sikring av informasjonen

Geonorge gjer det vi kan for at alle typar opplysningar som vi har ansvaret for, blir sikra etter dei krav som lovverk og overordna styresmakter set. Sjå § 13 i personopplysingslova og artikkel 15 og 17 i GDPR.

Personvernombod

Kartverket har sidan 25. mars 2009 hatt personvernombod, jamfør heimel i personopplysningsføreskrifta. Oppgåvene til ombodet er å sjå til at Kartverket følger personopplysninglova, å vere ein ressurs for organisasjonen på fagområdet, hjelpe dei registrerte med rettane deira og å vere kontaktperson for Datatilsynet.

GDPR styrkar ordninga med personvernombod ved å lovfeste kva for rolle og kva for oppgåver ombudet skal ha, og ved å gjere ordninga obligatorisk for mange verksemder. Sjå meir om dette på Datatilsynets nettside.

Kontaktinformasjon til personvernombod i Kartverket: Laila Aslesen, laila.aslesen@kartverket.no

Meir informasjon

Ønsker du meir informasjon eller har spørsmål om informasjonskapslar og personvern på nett, kan du kontakte: post@norgedigitalt.no eller telefon 32 11 80 00.